ПРАВИЛА СКОРОЧУВАННЯ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ

4.1. Скорочуванню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення слова застосовують для всіх його граматичних форм незалежно від роду, числа, відмінка й часу. Перелік особливих випадків скорочення слів і словосполучень у бібліографічному описі подано в додатку А. Однакове скорочення різних за значенням слів не рекомендовано (крім випадків, поданих у додатку А).

4.2. Для скорочування слів застосовують методи відсікання, стягування або їхнього поєднання. Після скорочення методом відсікання кінцевої частини слова ставлять крапку. Приклади: адміністрація – адмін., державний – держ.
У разі скорочування методом стягування крапку в кінці слова не ставлять. Приклади: мільйон – млн, гривня – грн
У деяких випадках скорочування методом стягування використовують дефіс, який замінює вилучені літери слова. Приклади: університет – ун-т, бібліотека – б-ка.
Незалежно від методу скорочування у слові має залишатися не менше двох літер. Скорочувати слова до однієї початкової літери дозволено тільки для загальноприйнятих (усталених) скорочень та окремих слів, поданих у додатку А. Приклади: рік – р., карта – к., науково-дослідний – н.-д.

4.3. Іменники скорочують лише за наявності їх у додатку А. Дозволено застосовувати загальноприйняті скорочення слів і словосполучень, які не внесено в додаток А. Приклади: до нашої ери – до н. е., сантиметр – см, та інші – та ін. Скорочення, прийняті для іменників, мають бути такими самими як для прикметників, так і для пасивних дієприкметників, утворених від спільного кореня. Приклади: академічний – акад., академія – акад.; видання – вид., виданий – вид.

4.4. Прикметники і дієприкметники, що закінчуються на:
-авський, -ентальний, -ільський, -адський, -енький, -інський, -ажний, -ерський, -ірський, -азький, -еський, -істий, -айський, -ецький, -ічий, -альний, -евий, -ічний, -альський, -ивний, -кий, -аний, -инський, -ний, -анський, -ирський, -ній, -арський, -истий, -ований, -ативний, -иський, -овий, -атський, -ицький, -овський, -ацький, -ичий, -одський, -евий, -ичний, -ольський, -ейський, -іальний, -орський, -ельний, -івний, -ський, -ельський, -івський, -уальний, -ений, -ійний, -чий, -енний, -ійський, -яний, -енський, -ільний, -янський скорочують методом їхнього відсікання.

4.4.1. Прикметники, що закінчуються на: -графічний, -логічний, -номічний скорочують відсіканням відповідно: -афічний, -огічний, -омічний.
Приклади: географічний – геогр., філологічний – філол., астрономічний – астрон.

4.4.2. Прикметники, утворені від власних імен, скорочують відсіканням -ський. Приклади: франківський – франків., шевченківський – шевченків.

4.4.3. У разі скорочування прикметників, утворених від географічних назв, для кращого розуміння треба зберігати найповнішу форму скорочення. Приклади: Бориспільський район – Бориспіл. р-н; Луганська область – Луган. обл.

4.5. У скорочуваній методом відсікання частині прикметника, якій передує літера «й» або голосна, зберігають наступну за цими літерами приголосну. Приклади: олійний – олійн., червоний – червон.

4.6. Якщо скорочуванню підлягає одна літера, слово не скорочують. Приклади: вищий – вищ., але вища – не скорочують; міський – міськ., але міська – не скорочують

4.7. У скорочуваній методом відсікання частині прикметника, якій передує апостроф, зберігають наступні за ним голосну і приголосну літери. Приклади: луб'яний – луб'ян., слов'янський – слов'ян.

4.8. У скорочуваній методом відсікання частині прикметника, якій передує м'який знак, скорочення має закінчуватися на приголосну, що стоїть перед ним. Приклади: гуцульський – гуцул., грецький – грец., вугільний – вугіл.

4.9. У скорочуваній методом відсікання частині прикметника, якій передує подвоєна приголосна, зберігають першу. Приклади: іменний – імен., осінній – осін.

4.10. Якщо слово можна скорочувати відсіканням різної кількості літер, відсікають максимальну їхню кількість, наприклад, слово «фундаментальний» треба скорочувати «фундам.», а не «фундаментал.», «фундамент.». Щоб унеможливити двозначність розуміння значення слова, треба застосовувати повнішу форму його скорочення. Приклади: комічний – коміч. (а не ком.), статичний – статич. (а не стат.)

4.11. Спільнокореневі прикметники, що відрізняються лише префіксами, скорочують однаково. Приклади: народний – нар., міжнародний – міжнар., карпатський – карпат., закарпатський – закарпат.

4.12. Складні іменники, які пишуть через дефіс, скорочують відсіканням кожної зі складових частин або однієї з них. Приклади: словник-довідник – слов.-довід., школа-інтернат – шк.-інтернат

4.13. У словосполученні скорочують кожне слово. Приклади: окрема пагінація – окр. паг., історичний факультет – іст. ф-т
В окремих усталених словосполученнях, поданих у додатку А, слова скорочують тільки у складі цього словосполучення. Приклади: титульний аркуш – тит. арк., без місця – б. м.

4.14. У складних прикметниках, які пишуть через дефіс, відсікають кожну складову частину або одну з них відповідно до загальних правил скорочування. Приклади: хіміко-технологічний – хім.-технол., греко-католицький – греко-католиц.

4.15. У складних прикметниках, які пишуть разом, відсікають другу частину слова відповідно до загальних правил скорочування. Приклади: багатомовний – багатомов., аудіовізуальний – аудіовізуал.

4.16. Дозволено використовувати загальновідомі ініціальні скорочення (абревіатури) в їхній усталеній формі. Приклади: вищий навчальний заклад – ВНЗ, науково-дослідний інститут – НДІ, Національна академія наук України – НАН України

4.17. Слово, що пояснює назву видання та є єдиним членом речення, у бібліографічному описі не скорочують. Приклади: Українська мова: підручник але: Українська мова: підруч. для 2-го кл.

Додаток А (вибране)

А

Автобіографія – автобіогр.
Автор – авт.
Адміністрація – адмін.
Алфавітний – алф.
Альбом – альб.
Альманах – альм.
Анотація – анот.
Аркуш – арк. (при цифрах)

Б

Без видавництва – б. в.
Безкоштовний – без кошт.
Безоплатний – безопл.
Березень – берез.
Бібліографія – бібліогр.
Бібліотека – б-ка (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Бібліотечний – бібл.
Біобібліографія – біобібліогр.
Біографія – біогр.
Брошура – бр. (при цифрах)
Будівельний – буд.
Будівництво – буд-во
Бухгалтерський – бух.
Бюлетень – бюл.

В

Вересень – верес.
Ветеринарний – вет.
Вивчення – вивч.
Видавець – вид. (при прізвищі)
Видавництво – вид-во
Видання – вид.
Викладач – викл. (при прізвищі)
Виконавець – викон. (при прізвищі)
Виконавчий комітет – виконком
Виконувач обов’язків – в. о. (при посаді)
Виправлення – випр.
Випуск – вип.
Виробництво – вир-во
Виставка – вист.
Вищий – вищ.
Відділ – від.
Відділення – від-ня
Відомості – відом.
Відповідальний – відп.
Вісник – вісн.
Внутрішній – внутр.
Впровадження – впровадж.

Г

Газета – газ.
Генеральний – ген.
Глава – гл. (при цифрах)
Господарство – госп-во
Господарський – госп.
Гравюра – грав.
Гривня – грн. (при цифрах)
Грудень – груд.

Д

Депутат – деп. (при прізвищі)
Державна адміністрація – держадмін.
Державний – держ. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Дивись – див.
Директор – дир. (при прізвищі)
Дитячий – дит.
Довідник – довід.
Додаток – дод.
Доктор – д-р (у назві наук. ступеня)
Документ – док.
Доповнення – допов.
Допоміжний – допом.
Доцент – доц. (при прізвищі)
Драматичний – драм.
Друкарня – друк.

Е

Експериментальний – експерим.
Енергетичний – енерг.

Ж

Жовтень – жовт.
Журнал – журн.

З

Забезпечення – забезп.
Завідувач – зав. (при назві посади)
Завод – з-д
Закінчення – закінч.
Заклад – закл.
Замовлення – зам.
Засідання – засід.
Засновник – засн.
Заступник – заст. (при назві посади)
Затверджений – затв.
Західний – зах.
Збірник (збірка) – зб.
Зібрання – зібр.
Зовнішній – зовн.

І

Ілюстратор – іл. (при прізвищі)
Ілюстрація – іл.
Імені – ім. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Інститут – ін-тут
Інструкція – інстр.
Інформаційний – інформ. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Історичний – іст. (так само)

К

Кабінет – каб.
Кандидат – канд. (у назві наук. ступеня)
Карта – к. (при цифрах)
Каталог – кат.
Квартал – кв. (при цифрах)
Квітень – квіт.
Клас – кл.
Книга – кн.
Коментар – комент.
Комісія – коміс. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Комітет – ком. (те саме)
Конгрес – конгр. (те саме)
Конференція – конф. (те саме)
Копійка – к. (при цифрах)
Кореспондент – кор. (при назві вид.)

Л

Лабораторія – лаб.
Липень – лип.
Листопад – листоп.
Література – літ.
Лютий – лют.

М

Малюнок – мал.
Математичний – мат. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Мегабайт – Мб
Механічний – мех. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Міністерство – м-во (скорочують також у заголовку)
Місяць – міс. (в описі період. вид.)
Молодший – мол.

Н

Народження – народж.
Народний – нар.
Національний – нац. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Начальник – нач. (при прізвищі)

О

Обкладинка – обкл.
Обласна державна адміністрація – облдержадмін.
Область – обл. (скорочують також у заголовку)
Окремий – окр.
Організація – орг.
Оригінал – ориг.
Оформлення – оформ.

П

Палітурка – паліт.
Пан (пані) – п. (при прізвищі)
Парламентський – парлам.
Педагогічний – пед. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Передмова – передм.
Переклад – пер.
Перекладач – пер. (при прізвищі)
Переробка – перероб.
Підготовка – підгот.
Підручник – підруч.
Повідомлення – повідомл.
Покажчик – покажч.
Популярний – попул.
Портрет – портр.
Посібник – посіб.
Початок – поч.
Предметний – предм.
Примірник – пр. (при цифрах)
Примітка – прим.
Продовження – продовж.
Промисловий – пром. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Промисловість – пром-сть
Професійний – проф. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Професор – проф. (при прізвищі)
Публікація – публ.

Р

Район – р-н (скорочують також у заголовку)
Районна державна адміністрація – райдержадмін.
Редактор – ред. (при прізвищі)
Редакційна колегія – редкол.
Редакція – ред.
Рекомендація – рек.
Репринт – репр.
Республіка – респ.
Реферат – реф.
Рік – р. (при цифрах)
Розділ – розд.
Розпорядження – розпорядж.
Розробка – розроб.
Рукопис – рукоп.

С

Святий – св.
Секретар – секр.(при прізвищі)
Серпень – серп.
Систематичний – сист.
Сільська рада – сільрада
Сільський – сіл.
Сільськогосподарський – с.-г. (скорочують і у заголовку, якщо не є першим словом)
Січень – січ.
Скорочення – скор.
Словник – слов.
Спеціальність – спец.
Станція – ст. (при назві)
Старший – ст.
Статистичний – стат.
Стаття – ст.
Століття (сторіччя) – ст. (при цифрах)
Сторінка – с. (при цифрах)
Суспільство – сусп-во
Східний – сх.

Т

Таблиця – табл.
Товариство – т-во (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Том – т. (при цифрах)
Торговельний – торг.
Травень – трав.
Транспорт – трансп.

У

Укладач – уклад. (при прізвищі)
Український – укр.
Університет – ун-тет (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Університетський – унів.
Упорядник – упоряд. (при прізвищі)
Управління – упр. (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)

Ф

Фабрика – ф-ка (скорочують також у заголовку, якщо не є першим словом)
Факультет – ф-т
Філіал (філія) – філ.
Фотограф – фот. (при прізвищі)
Фотографія – фот.

Х

Хореографія – хореогр.
Художник – худож. (при прізвищі)

Ц

Ціна – ц. (при цифрах)

Ч

Частина – ч. (при цифрах)
Червень – черв.

Ш

Школа – шк.

Щ

Щоденний – щоден.

Ю

Ювілейний – ювіл.

Кiлькiсть переглядiв: 84

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.