Засновник: відділ культури та туризму Деражнянської міської ради.

Юридична адреса: Центральна міська бібліотека, вул. Миру 42, м. Деражня, Хмельницька область, 32200.

Директор: Сайпель Тетяна Анатоліївна.

Адреса сайту: http://derazhnia-crb.edukit.km.ua

Дата заснування ЦБС: 1978 р.

Статут Деражнянської районної централізованої бібліотечної системи Деражнянської районної ради Хмельницької області

І. Загальні положення

1.1 Даний Статут Деражнянської районної централізованої бібліотечної системи

/далі Статут/, розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом,

який регламентує діяльність Деражнянської районної централізованої бібліотечної

системи.

1.2 Деражнянська районна централізована бібліотечна система Хмельницької

області /далі за текстом ЦБС/ - це єдина бібліотечна організація, яка об'єднує державні

масові бібліотеки-філіали району універсального профілю, які функціонують на основі

єдиного адміністративного і методичного керівництва, спільного штату і фонду,

централізації процесів його формування і використання.

До складу Деражнянської ЦБС входять публічні бібліотеки-філіали, зазначені в

додатку до даного Статуту.

1.3 Засновником ЦБС – є Деражнянська районна рада.

1.4 ЦБС:

1.4.1 Перебуває у комунальній власності;

1.4.2 Заснована і діє на базі майна спільної власності територіальних громад міста,

сіл та селищ Деражнянського району;

1.4.3 Здійснює оперативне управління даним майном.

1.5 ЦБС галузево підпорядкована відділу культури і туризму Деражнянської

районної державної адміністрації.

1.6 ЦБС у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України

«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», актами Президента України та

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, актами

Деражнянської районної ради та її посадових осіб, рішеннями місцевих органів влади,

наказами та інструкціями Міністерства культури і туризму України, методичними

рекомендаціями національної парламентської бібліотеки, документами ЮНЕСКО з

бібліотечних питань і відповідних міжнародних угод, укладених Україною, цим

Статутом.

1.7 ЦБС відкрита для всіх громадян. Користування бібліотеками безкоштовне. Для

більш повного задоволення потреб читачів широко застосовується бібліотечний

маркетинг. Перелік окремих платних послуг, які надаються бібліотекою, розмір її плати

встановлюється дирекцією ЦБС за погодженням з відділом культури і туризму.

1.8 Бібліотека вільна від ідеологічного впливу будь-яких партій, рухів. Постійно

взаємодіє з громадськими організаціями, творчими спілками, засобами масової

інформації.

1.9 Книжкові фонди бібліотек, їх територія, будівлі, обладнання є державною

власністю і знаходяться під охороною держави.

1.10 Творчо-виробнича діяльність ЦБС здійснюється на основі оперативного та

річного планів роботи, затверджених відділом культури, а також оперативних місячних

планів.

1.11 Порядок обслуговування читачів та абонентів визначається Правилами

користування бібліотекою, затвердженими директором ЦБС.

1.12 ЦБС має повне та скорочене найменування:

повне – Деражнянська районна централізована бібліотечна система Хмельницької

області.

скорочене – Деражнянська ЦБС Хмельницької області.

1.13 Юридична адреса (місцезнаходження): Україна, 32200, Хмельницька область,

м. Деражня, вул. Миру,42

II. Мета, завдання та основні напрями діяльності

2.1 ЦБС створена з метою задоволення інформаційних, культурних потреб населення

району, збагачення його духовного потенціалу.

2.2 Функціонування ЦБС здійснюється на основі взаємодії з іншими культурно-

освітніми закладами, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких

пов'язана із збиранням, обробкою або накопиченням інформації /преса, книговидання,

кіно, телебачення, радіомовлення, об'єднання громадян тощо/.

2.3 Основними напрямами діяльності ЦБС є формування, зберігання документально -

інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

2.4 Головною бібліотекою ЦБС є Деражнянська центральна районна бібліотека,

яка здійснює керівництво діяльністю всіх бібліотек району. Надає методичну допомогу

бібліотекам-філіалам централізованої системи, проводить роботу по підвищенню

кваліфікації, дбає про зміцнення матеріально-технічної бази ЦБС.

Деражнянська районна центральна бібліотека:

2.4.1. Складає плани і звіти про роботу ЦБС, які затверджує у відділі культури і

туризму Деражнянської районної державної адміністрації;

2.4.2. Централізовано здійснює комплектування літературою, забезпечує її облік і

оперативне поступлення в бібліотеки - філіали;

2.4.3. Веде кількісний і вартісний облік загального фонду ЦБС, фонду

структурних підрозділів ЦБС, дитячої бібліотеки і бібліотек-філіалів;

2.4.4. У координації з іншими бібліотеками комплектує фонди за всіма галузями

знань, у відповідності з соціально-економічними, культурними, природно-географічними,

демографічними особливостями регіону, віддає пріоритет у придбанні краєзнавчої

літератури;

2.4.5. Поповнює свої фонди через обласні бібліотеки, обмінно-резервні фонди

Національних бібліотек, книжкові магазини, видавництва, шляхом одержання окремих

видань, переданих читачами та організаціями в дарунок, отримання в дар особистих

зібрань творів друку, в результаті міжнародного книгообміну та ін..;

2.4.6. Здійснює обробку та класифікацію документів, що надходять до фондів,

розкриває їх за допомогою системи каталогів та картотек, веде службовий, алфавітний

каталог;

2.4.7. Організовує і забезпечує використання, збереження всього книжкового

фонду ЦБС, дотримування санітарно - гігієнічних заходів;

2.4.8. Виявляє і запроваджує прогресивні методи організації діяльності інших

бібліотечних систем і нові форми роботи бібліотек;

2.4.9. Надає практичну допомогу бібліотекам району, здійснює заходи по

підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, розповсюдження кращого досвіду.

2.4.10 Створює єдиний для бібліотек обмінний резервний фонд.

2.4.11 Краєзнавча робота бібліотеки здійснюється у відповідності з діючим

законодавством України, стандартами та іншими документами, які регламентують

бібліотечну діяльність Положенням про краєзнавчу роботу бібліотек системи

Міністерства культури і мистецтв України.

2.4.12 Краєзнавча робота бібліотеки здійснюється працівниками, які відповідають за

цю ділянку роботи, - за участю і в координації з усіма підрозділами, на основі фондів і

довідково-бібліографічного апарату бібліотеки.

2.4.13 Діє як методичний центр з краєзнавчої роботи для сільських бібліотек району

та бібліотек-музеїв.

2.4.14 Готує методико-бібліографічні видання з краєзнавства.

2.4.15 Видає і розповсюджує власну друковану продукцію краєзнавчого,

культурологічного, бібліографічного, методичного характеру, а також виконує цю роботу

на договірних засадах з державними, кооперативними, науковими, громадськими

установами і організаціями, з окремими громадянами;

2.4.16 Готує та проводить науково-практичні конференції краєзнавчого і

професійного характеру, здійснює тематичні, літературно-художні заходи, організовує

лекторії з різних галузей знань, свята, лотереї, аукціони, виставки-продажі творів

професійного та аматорського мистецтва, літератури;

2.4.17 Бере активну участь у розробці та реалізації регіональних програм розвитку

культури та бібліотечної справи;

2.4.18 Бере участь у впроваджені інформаційних та телекомунікаційних технологій,

рекомендацій з автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів у бібліотеках-

філіалах, забезпечує вільний доступ користувачів до Інтернету;

2.4.19 Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України;

ІІІ. Структура ЦБС

3.1 Основними структурними підрозділами Деражнянської ЦБС є:

- Центральна районна бібліотека

- Районна бібліотека для дітей

- Міська бібліотека-філіал

- Селищні бібліотеки-філіали

- Сільські бібліотеки-філіали.

3.1.1 Центральна районна бібліотека складається із відділів:

- збереження, упорядкування бібліотечних фондів та організації каталогів

- організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної роботи

- обслуговування (абонемент, читальний зал).

3.1.2 Крім вищезгаданих, в залежності від потреби, структура ЦРБ може передбачати

ще підрозділи:

- краєзнавчий

- обслуговування юнацтва та інші.

3.1.3 Районна бібліотека для дітей складається із відділів:

- відділ обслуговування 1-4 класів

- відділ обслуговування 5-9 класів (абонемент, читальний зал).

3.1.4 Районна бібліотека для дітей відповідає за зміст бібліотечної роботи з дітьми,

бере участь у формуванні фонду дитячої літератури, направляє роботу з дітьми в ЦБС,

приймає участь в методичному керівництві бібліотеками, які обслуговують дітей і

підвищенні кваліфікації бібліотекарів.

3.2 Структура ЦБС може складатися з різних підрозділів і формувань (відділів,

секторів, гуртків, курсів).

3.3 Бібліотеки-філіали є складовою частиною ЦБС і повністю підпорядковані та

підзвітні директору системи.

3.4 Бібліотека-філіал забезпечує бібліотечно-бібліографічне обслуговування

населення міста, сіл і селищ, є бібліотечно-бібліографічними, культурно-просвітницькими

центрами, що забезпечують акумуляцію і загальну доступність документально-

інформаційних ресурсів (книг, документів інших носіїв інформації), які містять і

зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню

інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.

3.5 Бібліотека-філіал має право приймати участь у колективному вирішенні питань,

пов'язаних з діяльністю ЦБС і бібліотеки-філіалу, підтримувати технологічні зв'язки з

відділами центральної районної бібліотеки та районної бібліотеки для дітей.

IV. Юридичний статус

4.1 ЦБС є юридичною особою, має печатку та кутовий штамп зі своїм

найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші реквізити відповідно до чинного

законодавства. Статус юридичної особи ЦБС набуває з дня її державної реєстрації.

4.2 ЦБС здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства

України та цього Статуту.

4.3 Створення будь-яких спільних підприємств за участю ЦБС здійснюється за

згодою засновник

4.4 ЦБС несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй

майна згідно з чинним законодавством.

4.5 ЦБС має право укладати угоди, набувати майнові та особисті права, нести

обов'язки, бути позивачем у суді, господарському та третейському суді

V. Майно ЦБС

5.1 Майно ЦБС перебуває у комунальній власності і є спільною власністю

територіальних громад міста, сіл і селищ району та закріплюється за ЦБС на праві

оперативного управління. 5.2 Здійснюючи право

оперативного управління, ЦБС володіє, користується і розпоряджається зазначеним

майном.

5.3 ЦБС здійснює свою діяльність в спеціальних приміщеннях, пристосованих і

реконструйованих будівлях, як власних так і орендованих.

5.4 Матеріально-технічну базу і засоби /майно/ ЦБС складають основні фонди,

оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності і фінансові ресурси, основні фонди та

її оборотні кошти утворюють її статутний фонд.

5.5 Майно ЦБС відповідно до Закону України належить на правах повного

господарського віддання. ЦБС володіє і розпоряджається своїм майном, використовує, як

власне, так і орендоване обладнання.

5.6 Організовує торгівлю друкованою продукцією власного виробництва.

5.7 Надає матеріальну допомогу за погодженням з трудовим колективом

працівникам, використовуючи кошти інших організацій (спонсорів) або власні кошти.

5.8 Відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл і

селищ Деражнянського району та закріплене за ЦБС, здійснюється з дозволу

Деражнянської районної ради у порядку, встановленому чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти, спрямовуються виключно

на інвестиції бібліотек.

5.9 Відносини між засновником і ЦБС у частині володіння, користування та

розпорядження майном регулюється чинним законодавством та цим Статутом.

5.10 Збитки, завдані ЦБС внаслідок порушення її майнових прав іншими

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного

законодавства.

5.11 ЦБС має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства,

підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам будівлі, приміщення,

обладнання та інше майно, яке їй належить, а також списувати їх з балансу в установленому

порядку

VІ. Права та обов'язки ЦБС

6.1 ЦБС за погодженням з районною радою та відділом культури і туризму

Деражнянської районної державної адміністрації планує свою діяльність, визначає

стратегію та основні напрямки розвитку

6.2 ЦБС має право:

6.2.1 В установленому порядку входити в бібліотечні асоціації місцевого, обласного,

республіканського, міжнародного характеру

6.2.2 Відряджати своїх працівників за кордон та приймати партнерів.

6.2.3 Укладати угоди з бібліотеками, установами, організаціями, фірмами України,

СНД та інших зарубіжних країн

6.2.4 Розпоряджатися у встановленому порядку бюджетними асигнуваннями, майном

та коштами, отриманими від надання платних послуг; безоплатно одержувати грошові

внески і матеріальні цінності, в тому числі приміщення, споруди, обладнання,

транспортні засоби тощо, передані ЦБС юридичними та фізичними особами, іншими

надходженнями з вітчизняних та зарубіжних фондів.

6.2.5 Отримувати меценатську, благодійну та спонсорську допомогу;

6.2.6 Друкувати і розповсюджувати як безкоштовно, так і за плату свої видання,

виходячи з потреб своїх користувачів, здійснювати інформаційно-рекламну та видавничу

діяльність, розповсюджувати книги, газетно-журнальну та іншу друковану продукцію;

6.2.7 Поповнювати свої фонди шляхом купівлі творів друку та інших документів

безготівковим рахунком та за готівку;

6.2.8 Використовувати при виконанні робіт та послуг ціни й тарифи,

передбачені затвердженими в установленому порядку прейскурантами, а при відсутності

таких цін і тарифів – договірні ціни;

6.2.9 Самостійно надавати, з урахуванням наявних ресурсів і згідно з вимогами

чинного законодавства, додаткові трудові та соціально-побутові пільги працівникам

бібліотек-філіалів;

6.2.10 Вживати відповідних заходів, згідно з чинним законодавством по

притяганню до відповідальності осіб, що заподіяли шкоду бібліотечному майну, фондові

та обладнанню;

6.2.11 Виконувати завдання, визначені цим Статутом; забезпечувати високу культуру

обслуговування читачів, надавати їм доступ до бібліотечного фонду та довідково-

інформаційних джерел, можливості користування ними згідно із встановленими

правилами; виконувати інші вимоги щодо обслуговування користувачів

бібліотеками в Україні;

6.2.12 Трудовий колектив та профспілковий комітет ЦБС мають права та обов’язки,

передбачені чинним законодавством України;

6.2.13 У встановленому порядку засновувати свої інформаційні центри, філіали,

приймати участь в товариствах та інших організаціях, діяльність яких відповідає

завданням бібліотек-філіалів, поповнювати фонди шляхом безпосередньої купівлі творів

друку;

6.2.14 Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам,

обмінювати, здавати в оренду, надавати в безоплатне тимчасове користування або

позику належні їй будинки, споруди та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з

балансу за погодженням із засновником, за виключенням музейних і бібліотечних

фондів, що мають культурну та історичну цінність, якщо їх власником або

уповноваженим організації не встановлені обмеження щодо здійснення таких актів;

6.2.15 Вилучати фонди у відповідності з діючими спеціальними інструкціями, за

винятком бібліотечних фондів, як культурних або історичних цінностей;

6.2.16 Вилучати документи з фондів і здійснювати їх продаж населенню;

6.2.17 Безкоштовно одержувати грошові внески і матеріальні цінності, в тому

числі приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, тощо від благодійних та

інших громадських фондів і організацій, державних кооперативних, комерційних

підприємств, організацій, окремих громадян;

6.2.18 Здійснювати сумісну діяльність із зацікавленими підприємствами та

організаціями, громадянами у відповідності з діючим законодавством;

6.2.19 Займатися підприємницькою діяльністю у порядку, визначеному

законодавством України;

6.2.20 Займатися торговельною діяльністю (продавати видавничу продукцію,

залишки книг після комплектації бібліотек району, комісійну літературу, відкриття

книжкових кіосків);

6.2.21 Вводити нові види платних послуг. Перелік основних видів безплатних

бібліотечних послуг та видів платних послуг визначається в порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України;

6.2.22 Здійснювати підготовку та проведення тематичних, театралізовано-

виробничих, інформаційних виставок, літературно-художніх заходів та програм;

6.2.23 Проводити свята, обряди, лотереї, аукціони, вікторини, виставки-продаж

робіт професіоналів та аматорів мистецтва, організувати консультації та лекторії з різних

галузей знань;

6.2.24 Виконувати договірні роботи і послуги на основі цін і тарифів,

передбачених прейскурантом, а за їх відсутності – за договірними цінами;

6.2.25 Надавати для використання бібліотечним працівникам, культосвітнім

працівникам, організаціям, установам свої методичні матеріали, сценарії, рекомендаційні

розробки.

6.3 Обов'язки ЦБС:

6.3.1 ЦБС здійснює реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів, здійснює

оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню;

6.3.2 ЦБС створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує додержання

законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

6.3.3 ЦБС виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища,

раціонального використання енергоресурсів, теплових ресурсів

VIІ. Управління ЦБС і самоврядування трудового колективу

7.1 Управління ЦБС здійснюється на основі поєднання прав власних щодо

господарського використання свого майна і самоврядування самого колективу.

7.2 Структурні підрозділи ЦБС діють на основі використання різних форм

господарювання згідно з положенням про них, затверджених директором ЦБС.

7.3 ЦРБ керує бібліотеками-філіалами, здійснюючи функції вищестоящого органу.

7.4 Надає методичну допомогу бібліотекам інших систем та відомств міста і

району в роботі з читачами, в проведенні заходів по підвищенню кваліфікації кадрів ЦБС.

7.5 ЦБС очолює директор, який одночасно є керівником районної центральної

бібліотеки.

7.6 Директор призначається і звільняється з посади Деражнянською районною

радою. Заступник директора по роботі з дітьми, одночасно є завідувачем районною

бібліотекою для дітей і призначається на посаду директором ЦБС.

7.7 Директор самостійно вирішує питання діяльності ЦБС і несе повну

відповідальність за стан та діяльність ЦБС.

7.8 Директор ЦБС має такі повноваження:

7.8.1 Здійснює повсякденне керівництво бібліотечною системою, видає накази і

розпорядження, обов'язкові для виконання всіма бібліотеками;

7.8.2 Розпоряджається коштами та майном ЦБС за умови підзвітності відділу

культури та його централізованої бухгалтерії;

7.8.3. Здійснює планування і організацію роботи, підбір і розстановку, виховання

кадрів, оформлює трудові книжки;

7.8.4. Затверджує штатний розпис, осадові інструкції працівників ЦБС, правила

внутрішнього розпорядку;

7.8.5. Відповідно до трудового законодавства з урахуванням громадської думки,

рішень та рекомендацій атестаційної комісії, згідно з

кваліфікаційними вимогами приймає, звільняє, переміщує працівників, вживає заходів

щодо морального та матеріального заохочення кращих співробітників і накладання

дисциплінарних стягнень в установленому порядку, спільно з профкомом дбає про

поліпшення умов праці і побуту працівників;

7.8.6 Встановлює процентні надбавки за високі творчі і виробничі досягнення в

роботі, зменшує або знімає їх зовсім при погіршені якості роботи, притягує працівників

до дисциплінарної відповідальності.

7.8.7. Несе повну відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності

ЦБС;

7.8.8 Без доручення діє від імені ЦБС, представляє її інтереси в органах державної

влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з

юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію ЦБС і вирішує питання

діяльності ЦБС в межах та порядку, визначених Статутом;

7.8.9 Здійснює від імені ЦБС дії юридичного характеру, укладає правочинні,

господарські договори і угоди, видає доручення, відкриває у відповідних установах

рахунки;

7.8.10 На підставі діючого законодавства директор ЦБС визначає необхідну

чисельність працівників, затверджує штатний розклад та структуру бібліотеки,

встановлює посадові оклади працівників ЦБС в межах створеного єдиного фонду оплати

праці, на основі єдиної тарифної сітки з урахуванням кваліфікаційних вимог, тарифних

розрядів та коефіцієнтів;

7.8.11 Забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час

відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі

діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів;

7.8.12 Слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни всіма

працівниками ЦБС, керує діяльністю ЦБС та несе відповідальність за результати роботи;

7.8.13 Здійснює інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства та

цього Статуту.

7.9 Директор ЦБС забезпечує підготовку і вчасне подання до відділу культури і

туризму Деражнянської районної державної адміністрації належної планово-звітної

документації.

7.10 На період відсутності директора його повноваження виконує завідуюча

методично-бібліографічним відділом або завідуюча відділом обслуговування відповідно

до виданого директором ЦБС наказу.

7.11 Колегіальність управління ЦБС забезпечує рада при директорові. Прийняті нею

рішення закріпляються наказом директора.

7.12 Повноваження трудового колективу ЦБС реалізуються загальними зборами.

Збори трудового колективу правомочні прийняти рішення , якщо на них присутні не

менше 2/3 членів трудового колективу. Рішення приймаються, якщо за них проголосувало

більше половини присутніх на загальних зборах.

7.13В ЦБС утворюється і діє профспілковий комітет бібліотечних працівників.

7.14 В ЦБС відповідно до вимог чинного законодавства укладається колективний

договір.

VIIІ. Фінансово-господарська діяльність

8.1 ЦБС здійснює господарську діяльність відповідно до чинного законодавства і

даного Статуту.

8.2 Основне джерело фінансування ЦБС – районний бюджет. Планове

фінансування може здійснюватися з позабюджетних коштів, коштів установ, організацій,в тому числі об'єднань громадян, за рахунок власної господарської діяльності,

добровільних пожертвувань та з інших джерел не заборонених законодавством.

Джерелом формування фінансових ресурсів є:

- бюджетні асигнування;

- прибуток бібліотечного маркетингу (платні послуги);

- книжкові лотереї;

- грошові внески громадян, благодійних і громадських фондів;

- суми від реалізації зайвого, застарілого та зношеного майна:

- кошти організацій (спонсорів);

- надходження від торгових операцій, посередницької діяльності;

- надходження від здачі в оренду приміщень, обладнання, інвентаря;

- кошти від продажу списаної та дублетної літератури;

- надходження за виконання договірних робіт, тощо;

- надходження від читачів за втрачену літературу, пені за порушення терміну

користування книгами, нічного абонементу.

8.3 Бюджет ЦБС використовується згідно з кошторисом витрат, необхідних для

повного задоволення творчо-виробничої діяльності колективу.

8.4 В ЦБС узагальнюючим положенням фінансово-господарської діяльності є

прибуток.

8.5 Порядок використання прибутку, який залишається в ЦБС після виплати

обов’язкових платежів, визначається директором по узгодженню з радою.

8.6 ЦБС самостійно планує свою господарську-економічну та соціальну діяльність

і визначає перспективи її розвитку, послуг з необхідності попиту населення та

забезпечення соціального розвитку ЦБС, зростання фондів.

8.7 В ЦБС можуть утворюватись такі фонди:

- фонд заробітної плати і фонд матеріального заохочення (єдиний фонд оплати

праці);

- благодійний фонд;

- фонд накопичення;

- інші фонди в разі необхідності.

8.8 Нагромаджені ЦБС кошти вилученню не підлягають і можуть використовуватися у

поточній діяльності ЦБС: 8.8.1 Для зміцнення

матеріально-технічно бази, житлової та комунально-побутової, соціальної та іншої

потреби колективу;

8.8.2 На виплату зарплати штатним та позаштатним працівникам на підставі

окладів, розцінок, тарифікаційних ставок, затверджених згідно діючих схем, а також

різного роду доплат і надбавок.

8.8.3 Для різного виду премій та надання матеріальної допомоги

ІХ. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту.

9.1 Зміни і доповнення до Статуту затверджуються власником і реєструються у

встановленому законодавством порядку

Х. Ліквідація і реорганізація ЦБС

10.1 Ліквідація і реорганізація (перетворення, приєднання, злиття, поділ, виділ)

ЦБС проводиться за рішенням засновника – Деражнянської районної ради або за рішенням

судуувипадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2 Ліквідація ЦБС здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється

власником або ліквідатором за рішенням суду.

10.3 При ліквідації чи реорганізації ЦБС працівникам, які звільняються,

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства

України

Додаток

до Статуту Деражнянської централізованої

бібліотечної системи Деражнянської районної ради

Хмельницької області

Список публічних бібліотек,

які входять до складу Деражнянської ЦБС

1. Деражнянська центральна районна бібліотека для дорослих

2. Деражнянська центральна районна бібліотека для дітей

3. Деражнянська міська бібліотека-філіал

4. Вовковинецька селищна бібліотека-філіал-музей

5. Лозівська селищна бібліотека-філіал-музей

6. Богдановецька сільська бібліотека-філіал

7. Божиковецька сільська бібліотека-філіал-музей

8. Волоськівська сільська бібліотека-філіал-музей

9. Галузинецька сільська бібліотека-філіал

10. Гатнянська сільська бібліотека-філіал

11. Городищенська сільська бібліотека-філіал

12. Гришковецька сільська бібліотека-філіал

13. Загінецька сільська бібліотека-філіал

14. Згароцька сільська бібліотека-філіал-музей

15. Зяньковецька сільська бібліотека-філіал

16. Кальнянська сільська бібліотека-філіал

17. Клопотовецька сільська бібліотека-філіал-музей

18. Копачівська сільська бібліотека-філіал-музей

19. Коржовецька сільська бібліотека-філіал-музей

20. Коричинецька сільська бібліотека-філіал

21. Мд.-Чернелівецька сільська бібліотека-філіал

22. Макарівська сільська бібліотека-філіал

23. Мазниківська сільська бібліотека-філіал-музей

24. Маниковецька сільська бібліотека-філіал-музей

25. Нижнянська сільська бібліотека-філіал

26. Черешенецька сільська бібліотека-філіал

27. Новосілецька сільська бібліотека-філіал

28. Літецька сільська бібліотека-філіал

29. Підліснянська сільська бібліотека-філіал

30. Пилипівська сільська бібліотека-філіал

31. Радовецька сільська бібліотека-філіал

32. Шиїнецька сільська бібліотека-філіал

33. Шпичинецька сільська бібліотека-філіал

34. Теперівська сільська бібліотека-філіал-музей

35. Яблунівська сільська бібліотека-філіал

36. Сл.-Шелехівська сільська бібліотека-філіал

37. Шарецька сільська бібліотека-філіал

38. Явтухівська сільська бібліотека-філіал

39. Яськовецька сільська бібліотека-філіал

Директор Деражнянсьокї ЦБС Ю.А. Стецюк

Додаток

до Статуту Деражнянської районної

централізованої бібліотечної системи

Деражнянської районної ради

Хмельницької області

Структура

Деражнянської районної централізованої бібліотечної системи

1. Центральна районна бібліотека для дорослих

- Адміністрація

- Відділ обслуговування

- Відділ організаційно-методичної та інформаційно-бібліографічної

роботи

- Відділ збереження, упорядкування бібліотечних фондів та

організації каталогів

2. Районна бібліотека для дітей

- Відділ обслуговування дітей молодшого шкільного віку

- Відділ по обслуговуванню школярів 5-9 класів

Міські бібліотеки-філії

3. Міська бібліотека-філіал м. Деражня

4. Селищна бібліотека-філія-музей смт. Вовковинці

5. Селищна бібліотека-філія-музей смт. Лозове

Сільські бібліотеки-філії

6. Сільська бібліотека-філія с. Богданівці

7. Сільська бібліотека-філія-музей с. Божиківці

8. Сільська бібліотека-філія-музей с. Волоське

9. Сільська бібліотека-філія с. Галузинці

10.Сільська бібліотека-філія с. Гатна

11.Сільська бібліотека-філія с. Городище

12.Сільська бібліотека-філія с. Гришки

13.Сільська бібліотека-філія с. Загінці

14.Сільська бібліотека-філія-музей с .Згарок

15.Сільська бібліотека-філія-музей с. Зяньківці

16.Сільська бібліотека-філія с. Кальня

17.Сільська бібліотека-філія-музей с. Клопотівці

18.Сільська бібліотека-філія-музей с. Копачівка

19.Сільська бібліотека-філія-музей с. Коржівці

20.Сільська бібліотека-філія с. Коричинці

21.Сільська бібліотека-філія с. Мд.-Чернелівецький

22.Сільська бібліотека-філія с. Макарово

23.Сільська бібліотека-філія-музей с. Мазники

24.Сільська бібліотека-філія-музей с. Маниківці

25.Сільська бібліотека-філія с. Нижнє

26.Сільська бібліотека-філія с. Черешенька

27.Сільська бібліотека-філія с. Новосілка

28.Сільська бібліотека-філія с. Літки

29.Сільська бібліотека-філія с. Підлісне

30.Сільська бібліотека-філія с. Пилипи

31.Сільська бібліотека-філія с. Радовці

32.Сільська бібліотека-філія с. Шиїнці

33.Сільська бібліотека-філія с. Шпичинці

34.Сільська бібліотека-філія-музей с. Теперівка

35.Сільська бібліотека-філія с. Яблунівка

36.Сільська бібліотека-філія с. Сл.-Шелехівська

37.Сільська бібліотека-філія с. Шарки

38.Сільська бібліотека-філія с. Явтухи

39.Сільська бібліотека-філія с. Яськовці

Директор Деражнянської ЦБС Ю.А. Стецюк

Кiлькiсть переглядiв: 4627

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.