Примірна схема зведеної систематичної краєзнавчої картотеки

КРАЙ В ЦІЛОМУ

-Загальні праці про область/район

-Довідкові видання

-Бібліографічні покажчики

-Статистичні матеріали

-Населення. Демографія

-Адміністративно-територіальний поділ

-Видатні діячі і край

-Знатні люди і уродженці краю (оглядові праці, збірники статей)

- Дмитро Прилюк

- Анна Ахматова

-Знаменні дати краю, їх відзначення

-Пам’ятники і пам’ятні місця краю

-Краєзнавство

ІСТОРІЯ КРАЮ

- Археологія. Археологічні експедиції і дослідження на території краю

-Етнографія краю

-Допоміжні історичні дисципліни

Історія краю до 1917р.

-Найдавніше минуле краю

Історія краю в радянський період

- Край в 1917-1920 рр.

1921-1941 рр.

- Голодомор 1932-1933 рр

- Репресії

1941-1945 рр.

- Герої Радянського Союзу

1946-1958 рр.

- Герої Соціалістичної Праці

1959-1991 рр.

Край в період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 1.12.1991 р.)

1991-2000 рр.

З 2000 р. по наш час

- Помаранчева революція

- Майдан, Небесна Сотня

- АТО, ООС на сході України

- Герої України

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КРАЮ

- Природа краю в цілому

- Рослинний і тваринний світ (флора і фауна)

- Екологія краю

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО КРАЮ

Економіка: планування, бюджет, трудові ресурси...

Промисловість, загальні питання

- Окремі галузі промисловості

Будівництво

Транспорт

Зв’язок

Комунальне господарство

Торгівля. Кооперація

Громадське харчування

Сільське господарство

- Загальні питання розвитку сільського господарства

- Природничо-наукові і технічні основи ведення сільського господарства на території краю

- Сільськогосподарські підприємства (колгоспи, радгоспи, агрофірми і т.ін.)

- Фермерство

- Рослинництво

- Тваринництво

- Окремі галузі сільського господарства

Лісове господарство

Мисливство і рибальство

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ УСТАНОВИ

- Організація охорони здоров’я в краї

- Діяльність медичних і профілактичних установ

- Аптеки. Фармацевтична справа

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

- Організація фізкультурної і спортивної роботи в краї

- Фізкультурні і спортивні організації, товариства

- Окремі види спорту і спортивні ігри

- Туризм. Край як об’єкт туризму

- Персоналії спортсменів краю

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КРАЮ

-Соціальна структура краю

- Громадська активність населення краю

-Політичні рухи, течії (в т.ч. виборчі кампанії, мітинги, страйки)

-Діяльність політичних партій і організацій

-Трудова активність населення. Рухи, почини, змагання

-Діяльність добровільних товариств краю

-Інші сторони громадського життя краю

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В КРАЇ

-Представницька і виконавча влада в краї

-Органи соціального забезпечення

-Система судових органів

-Охорона громадського порядку. Поліція

-Організація військово-патріотичної, оборонно-масової роботи.

- Цивільна оборона

РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА. ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КОНФЕСІЙ В КРАЇ

НАУКА І ОСВІТА В КРАЇ

- Організація і розвиток науки в краї

-Наукові установи і товариства краю

Освіта

- Дошкільні установи

- Початкові і середні школи

- Середні спеціальні учбові заклади

КУЛЬТУРНЕ І МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ КРАЮ

Культурне життя. Культосвітні установи

- Бібліотечна справа

- Архівна справа

- Музейна справа

- Засоби масової інформації

Розвиток мистецтва в краї

- Архітектура

- Образотворче мистецтво

- Музичне життя

- Народна творчість. Прикладне мистецтво

- Художня самодіяльність

- Край в творах мистецтва

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ. КРАЙ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. МОВИ. ФОЛЬКЛОР

- Літературне життя: місцеві об’єднання і гуртки

- Місцеві письменники, їх твори і література про них

- Місцевий фольклор

- Мови народів краю

- Край у літературних творах

ПРЕСА. ДРУК

Як вибирати матеріал і розкладати карточки з описом

У кожному розділі описи документів розміщують у хроноло­гічній послідовності, а в межах рубрик — за алфавітом назв до­кументів. Описи зазвичай супроводжуються короткими ано­таціями, у яких містяться вказівки на зв'язок документа з кра­єм, на його редакційно-видавниче та поліграфічне оформлення, наявність довідково-пошукового апарату тощо.

Для забезпечення якості ЗвСКК (зведена систематична краєзнавча картотека) суттєве значення має відбір документів. До ЗвСКК відбирають документи, котрі мають на­укову, історичну або практичну цінність. Вони містять описи по­дій, фактів, явищ, пов'язаних із територією області й зумовле­них її природними особливостями, історичним розвитком, ста­ном економіки та культури.

Відібраний матеріал має відповідати таким головним вимогам:
• містити відомості про край (область, громаду, село), які мають суспільно-політичне, історичне та наукове значення;
• відтворювати нові явища в житті області, громади, села (демократичні перетворення в суспільному житті, розвиток економіки, науки і культури);
• містити конкретні фактичні або підсумкові статистичні дані.

До ЗвСКК включають відомості про:
• книги, котрі цілком присвячені області, громаді, селу;
• книги, що частково присвячені області, громаді, селу (розділи, підроз­діли або сторінки), якщо цей матеріал має цінність для вивчен­ня області, громади, села;
• статті зі збірників, періодичних і продовжуваних видань, передмови та інші матеріали, присвячені області, громаді, селу цілком або частково;
• статті та матеріали краєзнавчого змісту з місцевих (регіо­нальних, всеукраїнських, зарубіжних) газет і журналів;
• рецензії на краєзнавчі документи;
• листівки і плакати;
• друковану графіку та картографічні матеріали;
• аудіо та візуальні матеріали;
• електронні (онлайнові та офлайнові) документи краєзнав­чого змісту.

Не слід відображати в краєзнавчому каталозі документи вузь­коспеціального характеру, а саме:
• розпорядження місцевих організацій, котрі не мають прин­ципового значення, наприклад про зміни в графіках роботи транс­порту, про прибирання вулиці, тощо);
• адміністративно-управлінські, оперативно-господарчі і тех­нічні документи, інструктивно-виробничі документи, які вида­ються для службового користування в установах і на підприєм­ствах;
• форми, бланки й інструкції з обліку та звітності, технічні вказівки і вимоги, тарифно-кваліфікаційні довідники, пам'ятки з техніки безпеки і т. ін.;
• рекламні та комерційні об'яви навчальних закладів, культур­но-освітніх закладів, спортивних та інших організацій, установ;
• програмно-методичні видання (навчальні плани, програ­ми, інструкції), підручники та навчальні посібники, які не мі­стять місцевого матеріалу.
Ці та видання місцевих наукових установ, праці вчених не краєзнавчого змісту, що видані на території області, зосереджу­ють у каталозі (картотеці) чи БД місцевих документів.

Головним критерієм відбору документів вважається їх крає­знавчий зміст. Не слід перевантажувати ЗвСКК документами тимчасового характеру і такими, що не мають наукової чи пізна­вальної цінності.

Структура ЗвСКК передбачає три складові:
• систематичну (загальну);
• топографічну (громади, міста, села області);
• біобібліографічну (персоналії).

Кiлькiсть переглядiв: 275

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.